MBK-overzicht van bouwvakvakantie

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Het tijdstip van de bouwvakantie is niet centraal vastgelegd en kan per project verschillen.
Hieronder staan adviesdata, waarbij de regio-indeling gelijk is aan die van de schoolvakanties.

Tabel

JaarRegioPeriode
VanTot en met
2014 Noord 21 juli 8 augustus
Midden 4 augustus 22 augustus
Zuid 28 juli 15 augustus
2015 Noord 20 juli 7 augustus
Midden 27 juli 14 augustus
Zuid 3 augustus 21 augustus
2016 Noord 1 augustus 19 augustus
Midden 25 juli 12 augustus
Zuid 8 augustus 26 augustus
2017 Noord 7 augustus 25 augustus
Midden 24 juli 11 augustus
Zuid 31 juli 18 augustus
2018 Noord 6 augustus 24 augustus
Midden 30 juli 17 augustus
Zuid 23 juli 10 augustus
2019 Noord 29 juli 16 augustus
Midden 5 augustus 23 augustus
Zuid 22 juli 9 augustus
2020 Noord 20 juli 7 augustus
Midden 3 augustus 21 augustus
Zuid 27 juli 14 augustus
2021 Noord 24 juli 15 augustus
Midden 31 juli 22 augustus
Zuid 7 augustus 29 augustus
2022 Noord 1 augustus 19 augustus
Midden 25 juli 12 augustus
Zuid 8 augustus 26 augustus

Toelichting


De MBK-prognoses werkbare werkdagen zijn in hoofdzaak bedoeld om als hulpmiddel te dienen bij het bepalen van prognoseschalen op werk- en uitvoeringsplanningen. In het bijzonder vindt deze prognoseschaal toepassing in de ruwbouwfase, die eindigt op het tijdstip waarop het gebouw glas- en waterdicht is.


Indeling kustgebied/binnenland

Bij de prognoses werkbare werkdagen is Nederland in twee gebieden gedeeld.

Door de invloed van de zee lopen vooral de wind- en vorstverletten in het binnenland en kustgebied uiteen.

Onder het kustgebied verstaan we het deel van Nederland, dat ten westen ligt van de lijn Eelde-Rotterdam-Woensdrecht en onder het binnenland het deel dat ten oosten van deze lijn ligt.


Werkdag

Een werkdag is een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.


Nationale en christelijke feestdagen en extra verlofdagen

Een overzicht van de officiële feestdagen op werkdagen vindt u in de tabel 'MBK-overzicht van feest- en roostervrije dagen'.


Roostervrije dagen

Bij het bepalen van het aantal roostervrije dagen is gekeken naar de bepalingen in de laatste CAO. Elk bedrijf kan tien roostervrije dagen collectief vaststellen in overleg met de ondernemingsraad of een vertegenwoordiging van de werknemers. Voor de toekomst heeft de redactie op basis hiervan een eigen prognose gemaakt. Deze gegevens staan vermeld in de tabel 'MBK-overzicht van feest- en roostervrije dagen'.


Verletten

Als gevolg van verlet kunnen er onwerkbare werkdagen optreden.

Volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken, de UAV, kan een werkdag, respectievelijk halve werkdag, als onwerkbaar worden beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende ten minste 5 uren, respectievelijk gedurende ten minste 2 uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

In de prognose worden drie soorten verlet naar binnenland en kustgebied onderscheiden, namelijk vorstverlet, regenverlet en windverlet.

Vorstverlet: hierbij is verschil te maken tussen vorstverlet dat ontstaat omdat de uitgevoerde werkzaamheden vorstgevoelig zijn of dat de werkzaamheden minder vorstgevoelig zijn. Voor vorstgevoelige werkzaamheden geldt daarvoor een temperatuurgrens van 0 °C. Voor minder vorstgevoelige werkzaamheden geldt dat voor een onwerkbare dag in ieder geval voldaan moet worden aan de temperatuurnorm volgens het Risicofonds Bouwnijverheid.

De volgende werkzaamheden worden als vorstgevoelig beschouwd:

 • voegen;
 • straatwerk;
 • het leggen van kabels en kunststof buizen en het aanleggen van drainage;
 • het injecteren van spankabelkanalen;
 • het uitvoeren van zand-cementstabilisaties bij de aanleg van wegen;
 • het aanbrengen van dek- en slijtlagen bij asfaltwerken;
 • het aanbrengen van verfmarkeringen op wegoppervlakken;
 • gevelreiniging met hogedrukwaterapparatuur en gritstralen;
 • het zetten en/of herzetten van stenen bij het verrichten van glooiingswerkzaamheden;
 • werkzaamheden aan spoor- en tramwegen;
 • het steken, planten en verplanten van helmgras, bomen, heesters enz.;
 • het rietdekken (oud werk);
 • het leidekken op daken met een helling van meer dan 45°;
 • het aanbrengen van kunststof dakbedekkingen;
 • het met handkracht uitvoeren van oppervlaktegrondwerk;
 • het aanbrengen van kunststofleidingen waarbij lijm- of lasverbindingen worden toegepast;
 • het repareren van gescheurde betonconstructies (door injectie) met epoxyharsen;
 • het repareren en verwerken van oppervlakten met kunstharsen en kunstharsmortel;
 • bitumineuze dakbedekkingswerkzaamheden, voor zover deze bestaan uit het aanbrengen van flexibele dakbedekkingen.

Als minder vorstgevoelig worden alle overige werkzaamheden beschouwd. Hierbij valt te denken aan betonstorten, metselen en andere werkzaamheden waarbij cement of gips wordt verwerkt, grondwerken, asfaltwerken en dergelijke.

In de prognosetabellen is gerekend met een gemiddelde van deze twee vorstverletten.

Regenverlet: bij de prognose van het regenverlet is gerekend met de gemiddelde neerslag in het kustgebied en de gemiddelde neerslag in het binnenland.

Windverlet: opgenomen is het aantal verletdagen vanaf windkracht 6, windsnelheid vanaf 11 m/sec. Het genoemde windverlet heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van bouwkranen.

In de praktijk wordt uit veiligheidsoverwegingen het werken op grotere hoogten gestaakt bij windkracht 6.

De verletprognose zoals opgenomen in de prognosetabellen is een gemiddelde van de weerregistraties over de afgelopen jaren. Voor de prognoses van 2009, 2010 en 2011 zijn de registraties van 1997 t/m 2008 gemiddeld.

Het staat u vrij om deze prognose naar eigen inzicht aan te passen.


Onwerkbare werkdagen

Als de bouw geen doorgang kan vinden omdat deze verstoord wordt door vorst, regen en/of wind spreekt men van onwerkbare werkdagen.

Als dus een verletprognose voor vorst en regen in mindering wordt gebracht op het aantal werkdagen, wordt aangenomen dat de bouw in een voor deze verletten gevoelige fase zit. Dit is over het algemeen de ruwbouwfase.

In de ruwbouwfase kan daarbij ook nog rekening gehouden worden met windverlet (vanaf windkracht 6).


Gelijktijdigheid

Uit de registraties blijkt dat op een aantal dagen per jaar verschillende verletten op dezelfde dag gelijktijdig voorkomen. Als u hiermee rekening wilt houden in uw prognoses kunt u uitgaan van een gelijktijdigheidsfactor van 0,9. Dus bijvoorbeeld 6 dagen regen en 3 dagen wind is 9 dagen verlet maal 0,9 is 8 dagen inclusief gelijktijdigheid. In de prognosetabellen is deze factor buiten beschouwing gelaten.


Bouwvakvakantie en schoolvakantie

De bouwvakvakantie is niet in de prognosetabellen opgenomen. Het tijdstip van de bouwvakvakantie is niet centraal vastgelegd en kan per project verschillen.

Een advies voor de bouwvakvakantie uitgegeven door Bouwend Nederland kunt u vinden in de tabel 'MBK-overzicht van vakantiedagen'.

Omdat voor de bouwvakvakantie vaak alleen een advies voor de komende vakantieperiode bekend is, staan in de tabel 'MBK-overzicht van vakantiedagen' ook de schoolvakanties voor het basisonderwijs vermeld. De bouwvakvakantie zal worden afgestemd op deze schoolvakanties.


Invultabellen

Voor het maken van een prognosetabel voor het eigen bedrijf zijn invultabellen opgenomen. In deze invultabellen staan de weekeinden en de erkende feestdagen al aangegeven. De collectieve roostervrije dagen, de vakantiedagen en een inschatting van de verletdagen kunt u zelf in deze tabellen toevoegen. Een voorbeeld van zo'n ingevulde invultabel vindt u in de tabel 'MBK-invultabel eigen bedrijf, op maandbasis 2009, voorbeeld'.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Frank van de Waeter de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.