Kostenkengetallen (73) Vaste keukenvoorzieningen

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Keukenblok
Samenstelling
Onderkasten, RVS-aanrechtblad, bovenkasten.
Keukenapparatuur: hier is een stelpost voor aangenomen, zie tabel.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: plaatsen van de keuken op een goed bereikbare plek.
Sloop: slopen van het keukenblok met apparatuur.
Vervanging: vervangen van het keukenblok met apparatuur bij einde technische levensduur.

Tabel

OmschrijvingOnderdeelKosten per woningReserveringskosten per woning per jaar
NieuwbouwSloopPreventiefCorrectiefVervanging
Uitgebreid Keuken x,xx x,xx x,xx
Apparatuur x,xx x,xx x,xx
Luxe Keuken x,xx x,xx x,xx
Apparatuur x,xx x,xx x,xx

Afbeeldingen

Toelichting en condities


Het bestand met elementkengetallen bouwkosten van www.bouwkosten.nl bevat kostengegevens tbv het maken van een kostenraming in de initiatief/ontwerpfase van bouwprojecten. Er zijn kengetallen beschikbaar voor nieuwbouw, sloop, preventief/correctief onderhoud en vervanging. Het bestand is naadloos te gebruiken in combinatie met het ramingsprogramma op www.bouwkosten.nl. Via het ramingsprogramma kunt u op eenvoudige wijze parameters instellen en uitvoeringsalternatieven berekenen. Een gemaakte onderhoudsraming kan makkelijk omgezet worden in een MJO-begroting via de MJOB-tool op www.bouwkosten.nl. In deze toelichting vermelden we de uitgangspunten van de gepubliceerde kosten.


Definities


Nieuwbouwkosten

De kosten voor nieuwbouw zijn eenmalige kosten voor nieuw gebouwde constructies.


Sloopkosten

De kosten voor sloop zijn eenmalige kosten voor het verwijderen van nieuwgebouwde constructies. De sloopkosten van een gebouwdeel bevatten de sloopkosten die nodig zijn voor het vervangen van betreffende gebouwdeel. De totale sloopkosten is het totaal van de sloopkosten van alle afzonderlijke gebouwdelen, exclusief de fundering.

Bij het bepalen van sloopkosten is uitgegaan van materialen die nauwelijks met andere materialen zijn vermengd en tevens chemisch niet zijn verontreinigd. De sloopkosten zijn exclusief de huur van de afzetcontainer en de stortkosten.


Onderhouds- en vervangingskosten

De onderhouds- en vervangingskosten zijn weergegeven in reserveringskosten per elementhoeveelheid per jaar.

De kosten voor preventief onderhoud zijn jaarlijkse reserveringskosten voor onderhoud, dat wordt gedaan om toekomstige gebreken te voorkomen en het gebouw voor gebruik geschikt te houden. De kosten voor correctief onderhoud zijn jaarlijkse reserveringskosten voor onderhoud dat verricht wordt als een geconstateerd gebrek wordt verholpen. De vervangingskosten zijn de jaarlijkse reserveringskosten voor vervangen van nieuwgebouwde constructies bij het bereiken einde van de technische levensduur.


Investerings-/stichtingskosten van een bouwwerk

De investeringskosten van een bouwwerk bestaan uit de volgende onderdelen:

 • grondkosten;
 • bouwkosten (aanneemsom);
 • kosten van losse inrichting (inventaris) en bedrijfsinstallaties;
 • bijkomende (bouwproject)kosten.

Grondkosten

Grondkosten zijn heel divers en kunnen verschillen van € 2,- per m2 voor landbouwgrond tot boven de € 600,- per m2 voor bouwgrond in grote steden.

In het ramingsprogramma kunt u de grondkosten selecteren en meenemen in uw kostenberekening.


Bouwkosten

Dit bestand bevat elementkengetallen voor nieuwbouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden die onderbouwd zijn met bouwdeel/werksoortanalyses. De gepubliceerde elementkengetallen bevatten de directe kosten voor veel voorkomende elementen. De directe kosten zijn exclusief:

 • grondkosten;
 • losse inrichting en bedrijfsinstallaties, tenzij anders vermeld;
 • indirecte kosten;
 • bijkomende bouwprojectkosten;
 • BTW.

Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • actuele peildatum(de prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • normale bereikbaarheid voor aan- en afvoer van materiaal en materieel;
 • stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen;
 • levensduren ingesteld op gemiddelde technische levensduur
 • onderhoudsfrequenties zijn gebaseerd op gegevens uit de dagelijkse praktijk van onze bronnen
 • materiaal- en materieelprijzen zijn gebaseerd op prijslijsten van fabrikanten/leveranciers waarbij is gerekend met een gemiddelde bruto/netto-korting
 • uurlonen gebaseerd op CAO.

Onder indirecte kosten verstaan we :

 • algemene bouwplaatskosten;
 • algemene bedrijfskosten;
 • winst en risico.

De volgende tabel laat een overzicht zien met de gebruikte percentages per gebouwtype.


BouwwerkIndirecte kosten in % van de directe kosten
Algemene bouwplaatskostenAlgemene bedrijfskostenWinst en risico
Woongebouwen 10,8 6,0 3,0
Kantoorgebouwen 10,8 6,0 3,0
Bedrijfsgebouwen 6,0 6,0 3,0
Restaurants, cafés en cafetaria's 10,8 6,0 3,0
Hotels 10,8 6,0 3,0
Gebouwen voor detailhandel 10,8 6,0 3,0
Gebouwen voor gezondheidszorg 10,8 6,0 3,0
Gebouwen voor sport en recreatie 10,8 6,0 3,0
Gebouwen voor onderwijs 10,8 6,0 3,0
Parkeergarages 12,0 6,0 3,0
Agrarische gebouwen 2,5 5,0 5,0
Inrichting agrarische gebouwen 2,5 5,0 5,0

De gebruiker heeft de mogelijkheid in het ramingsprogramma de opslagpercentages voor indirecte kosten aan te passen.


Bijkomende kosten

Deze kosten omvatten onder andere:

 • voorbereidings- en begeleidingskosten zoals honorarium architecten en overige adviseurs;
 • heffingen, zoals leges;
 • verzekeringen;
 • aanloopkosten;
 • financieringskosten;
 • risico-verrekeningen;
 • onvoorziene uitgaven;
 • onderhoudskosten verworven terrein;
 • veiligheidscoördinator;
 • coördinatie van de verschillende disciplines.

Indicatie-overzicht bijkomende kosten

Het percentage voor BTW is in de applicatie apart op te geven en bedraagt momenteel 21%.

A Voorbereidingskosten, inclusief architect : 12 - 20%
B Heffingen, leges, aansluitkosten : 2,5 - 3%
C Verzekeringen : 0,4%
D Aanloopkosten : 0,3 - 0,5%
E Financieringskosten : 2 - 8%
F Risico-verrekening : 4 - 8%
G Onvoorziene uitgaven : 3%
H Onderhoudskosten van verworven terrein : 0,1%
J Onvoorzien : 2%
K Veiligheidscoördinator : 0,1 - 0,4%
L Coördinatie van verschillende disciplines : 1,2%
Totaal : 27,6 - 46,6%


Bepaling hoeveelheden


Algemeen

Voor de bepaling van de oppervlaktematen is uitgegaan van de NEN 2580. De volgende gegevens zijn gebruikt:

Alle bruto-afmetingen worden bepaald met behulp van de buitenafmetingen van het bouwwerk. Bij tussengebouwde bouwwerken worden de afmetingen bepaald vanaf het hart van de scheidende constructie.


Bruto-vloeroppervlakte (BVO)

De bruto-vloeroppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de bruto-vloeroppervlakte wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m2. Bij de berekening van de totale bruto-vloeroppervlakte zijn oppervlakten van zolders die niet voor bewoning gebruikt worden niet meegenomen.


Netto-vloeroppervlakte (NVO)

De netto-vloeroppervlakte is in beginsel de bruto-vloeroppervlakte minus de oppervlakten van de begrenzende, opgaande scheidingsconstructies zoals muren. Ruimten met een vrije hoogte kleiner dan 1,50 m worden ook buiten de netto-vloeroppervlakte gehouden.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Marco van Lienden de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.