Onwerkbaar weer (toelichting)

 

Inleiding

 

Onwerkbaar weer is voor alle partners in het bouwproces van groot belang, omdat de contractueel overeengekomen bouwtijd niet overschreden mag worden. Juist met betrekking tot die bouwtijd kunnen er interpretatie- en meningsverschillen ontstaan over de onwerkbare dagen. Dit programma geeft een overzicht met weergegevens aan de hand waarvan bepaald kan worden of er sprake is van onwerkbaar weer.

 

Als basismateriaal voor deze lijst dienen de klimatologische waarnemingen zoals deze worden gedaan op de hoofdweerstations van het KNMI te De Bilt.

De neerslag- en windkrachtmetingen vinden 's morgens van 7:00 uur tot 12:00 uur en 's middags van 12:00 uur tot 16:00 uur plaats.

De temperatuurmetingen vinden 's morgens om 7:00 uur en om 10:00 uur plaats.

 

Onwerkbare dagen

 

Volgens de Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) kan een werkdag, respectievelijk halve werkdag, als onwerkbaar worden beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste gedurende twee uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

Concreet betekent dit een halve onwerkbare dag bij een minimale neerslagduur van 2 uur in de ochtend of in de middag en een hele onwerkbare dag bij een minimale neerslagduur van 2 uur zowel in de ochtend als in de middag. Ook is er sprake van een hele onwerkbare dag bij een totale neerslagduur van 5 uur op één dag, bijvoorbeeld 1,5 uur in de ochtend en 3,5 uur in de middag.

 

Bovenstaande uitgangspunten gelden ook voor het aantal uren boven windkracht 6.

 

Als gevolg van de temperatuur kan een dag ook onwerkbaar zijn. Hiervoor zijn de normen van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) aangehouden. De temperatuurregistratie vindt plaats gedurende de winterperiode (november tot en met april). Gedurende die periode staan voor de bouwnijverheid van toepassing zijnde werkdagen (uitgezonderd zijn de weekend/feestdagen) opgenomen in de lijst, waarbij vervolgens wordt aangegeven of er sprake zou kunnen zijn van een onwerkbare dag.

Voor vorstgevoelige werkzaamheden (zie paragraaf vorstgevoelige werkzaamheden in deze toelichting) geldt daarvoor een temperatuurgrens van 0 °C.

Voor minder vorstgevoelige werkzaamheden geldt dat voor een onwerkbare dag in ieder geval voldaan moet worden aan de temperatuurnorm (zie paragraaf temperatuurnorm minder vorstgevoelige werkzaamheden).

Uitzondering hierop is de werkdag direct volgend op een vorstperiode. Op zo'n dag is het mogelijk dat, als gevolg van vorst in de daaraan voorafgaande dagen, er vorstgelijkgestelde omstandigheden gelden waardoor ook niet gewerkt kan worden.


Uiteraard kan een dag alleen als onwerkbaar worden aangemerkt als de op die dag te verrichten werkzaamheden neerslag-, wind- of temperatuurgevoelig zijn. Indien niet, dan kan er nooit sprake zijn van een onwerkbare dag.

 

Weerstations

 

 

Vorstgevoelige werkzaamheden

 

Als minder vorstgevoelig worden alle overige werkzaamheden beschouwd. Hierbij valt te denken aan beton storten, metselen en andere werkzaamheden waarbij cement of gips wordt verwerkt, grondwerken, asfaltwerken en dergelijke.

 

Temperatuurnorm minder vorstgevoelige werkzaamheden

Een dag voldoet aan deze temperatuurnorm als de door het Weerbureau HWS geregistreerde temperatuur:

 

Samenstelling lijst

 

Alleen de in de bouwnijverheid van toepassing zijnde werkdagen zijn vermeld. De weekeinden en feestdagen worden buiten de waarneming gehouden.

 

In het overzicht komen de volgende weergegevens aan de orde:

 

Opmerking

 

Alle dagen die niet op deze lijst zijn vermeld zijn in ieder geval werkbaar; er zijn op die dagen geen weersinvloeden geregistreerd die van invloed kunnen zijn op het werk. Van de dagen die wel in de lijst zijn opgenomen kan aan de hand van deze weergegevens bepaald worden of er sprake kan zijn van onwerkbaar weer.